مدرسه کودکان کار صبح رویش

Sobhe Rouyesh Educational Center For Child Labor

امروز ما و دانش آموزانمان در مدارس صبح رویش "بهتر زندگی کردن" را می آموزیم و فردا آینده ای روشن پیش روی ماست

تمرکز ما بر روی آموزش کودکان کار و در معرض آسیب های اجتماعی است

آشنایی با صبح رویش

حمایت از صبح رویش

مدرسه کودکان کار صبح رویش

Sobhe Rouyesh Educational Center For Child Labor

تمرکز ما بر روی آموزش کودکان کار و در معرض آسیب های اجتماعی است.

امروز ما و دانش آموزانمان در مدارس صبح رویش “بهتر زندگی کردن” را می آموزیم و فردا آینده ای روشن پیش روی ماست

جهت حمایت ماهانه از کودکان به شماره 09129257320 پیام دهید

This post is also available in: English