مدرسه کودکان کار صبح رویش

Sobhe Rouyesh Educational Center For Child Labor

امروز ما و دانش آموزانمان در مدارس صبح رویش "بهتر زندگی کردن" را می آموزیم و فردا آینده ای روشن پیش روی ماست

تمرکز ما بر روی آموزش کودکان کار و در معرض آسیب های اجتماعی است

آشنایی با صبح رویش

حمایت از صبح رویش