شماره تماس مدرسه صبح رویش:

09422094240

شماره کارت مدرسه صبح رویش:

جهت حمایت موردی

6274121940017692
شماره شبا:

 IR500550017500205722940001

لطفا در صورت واریز وجه مبلغ واریزی را *حتما* به شماره تلفن 09128977010 تلگرام یا واتس اپ نمایید.

جهت حمایت ماهیانه(طرح شناسنامه)

5022297000016431

شماره شبا:
IR720570028281012843928101
به نام موسسه نسیم صبح رویش

لطفا در صورت واریز وجه مبلغ واریزی را *حتما* به شماره تلفن 09129257320 تلگرام یا واتس اپ نمایید.

آدرس: خیابان شوش غربی، بعد از متروی شوش، چهارراه هرندی، خیابان هرندی، دبستان صبح رویش