شماره تماس مدرسه صبح رویش:

02155693900

09422094240

شماره کارت مدرسه صبح رویش:

جهت حمایت موردی
7692  4001  1219  6274
شماره شبا: IR500550017500205722940001

لطفا در صورت واریز وجه مبلغ واریزی را *حتما* به شماره تلفن 09128977010 تلگرام یا واتس اپ نمایید.
جهت حمایت ماهیانه(طرح شناسنامه)
6431  0001  2970  5022
شماره شبا:
IR720570028281012843928101
به نام موسسه نسیم صبح رویش

لطفا در صورت وایز وجه مبلغ واریزی را *حتما* به شماره تلفن 09129257320 تلگرام یا واتس اپ نمایید.

آدرس: خیابان شوش چهارراه هرندی(دروازه غار) مدرسه کودکان کار صبح رویش