دسته

آموزش برخورد با کودکان کار

در مواجهه با کودکان کار چه رفتاری بکنیم؟ ( ترحم ، بی اعتنایی و …)

توسط آموزش برخورد با کودکان کاربدون نظر

در مواجهه با کودکان کار چه رفتاری باید انجام بدیم؟ 

توضیح آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش در مورد رفتار صحیح در مواجهه با کودکان کار در برنامه خندوانه:

آیا از کودکان کار خرید کنیم؟

توسط آموزش برخورد با کودکان کاربدون نظر

از کودکان کار خرید بکنیم یا نه؟

این سوالیست که در مواجهه با کودکان کار در مترو و یا سر چهار راه ها از خود میپرسیم

در ویدیوی زیر آقای داودی مدیر مدرسه کودکان کار صبح رویش به این سوال پاسخ میدهند.