نوشته‌ها

جابزی

/
طی روزهای اخیر با حمایت و همراهی شما عزیزان جابزی طی طرحی …

درآمد کودکان کار در ماه چقدر است؟

/
صحبت هاِی آقای داودی دررابطه با درآمد کودکان کار …