شما مبلغ کمپین کمک به ساخت مرکز بهداشتی برای کودکان کار

در این کمپین شما به ساخت مرکز بهداشت برای کودکان کار کمک میکنید!
لطفا فرم زیر را پر کنید و برای پرداخت کلیک کنید. {مبلغ مشارکت::3}
name

{مبلغ مشارکت:3} name {نام و نام خانوادگی::2} نام={نام و نام خانوادگی::2} {مبلغ مشارکت::3}=mablagh آی={ip} نام={نام و نام خانوادگی::2} {مبلغ مشارکت::3}=mablagh آی={ip}
نام={نام و نام خانوادگی::2} {مبلغ مشارکت::3}=mablagh آی={ip}