کمپین کمک به ساخت مرکز بهداشتی برای کودکان کار

در این کمپین شما به ساخت مرکز بهداشت برای کودکان کار کمک میکنید!
لطفا فرم زیر را پر کنید و برای پرداخت کلیک کنید.

فرم پرداخت