حمایت نقدی

  • مبلغ را به ریال و با اعداد انگلیسی وارد کنید.
  • 0 ریال
  • اگر نیت خاصی برای حمایتتون دارید لطفا بنویسید در غیر این صورت با توجه به نیاز مدرسه صرف میشود

(می توانید با فشردن دکمه یک بار رمز در صفحه پرداخت بانک ، رمز پویای خود را به صورت پیامکی دریافت کنید)