گزارش فعایت های دندانپزشکی مطبکده صبح رویش در آذر و دی ۹۸ ‌