گزارش مراجعه های مددکاران صبح رویشه به منازل دانش آموزان

صبح رویش برای کودکان ما فقط یک مدرسه نیست.

بلکه سرپناهی است که دانش آموزان و حتی خانواده آنها هنگام مشکلات به آن مراجعه میکنند.

ما نیز وظیفه خود میدانیم تا در راستای اثر بخشی بیشتر فعالیت های آموزشی پیگیر وضعیت دانش آموزان و خانواده ها باشیم و تلاش کنیم تا با رفع مشکلات آنها ،بیشترین بهره وری را در نتایج کارمان شاهد باشیم.