پرگار

پرگار یعنی رسم دایره بر پایه‌ استوار! دایره نماد گردش، کمال و معنویت است و ستون پرگار اصول و مدلی است که در صبح‌رویش برای «حمایت ریشه‌ای و مسئله‌محور» استوار شده است. تخصص‌ تیم «پرگار»، مددکاری حرفه‌ای است. مددکاری حرفه‌ای یعنی به مسئله آسیب نگاه بلند داشتن. برای مثال ممکن است خانوادهای که به تازگی به‌خاطر شرایط بیماری و یا اعتیاد وارد زنجیره معیوب آسیب شـده، در آینده محیط ناسالمی را برای ورود فرزنداش به جامعه فراهم کند. در اینجا پرگار، مسـئله را با نگاه پیشـگیرانه درنظر می‌گیرد و توانمندی پدر و مادر خانواده را در کنار آموزش فرزندان در اولویت قرار می‌دهد. بهمن ۱۴۰۰ بود که پرگار وارد فاز اجرایی شــــد و در مرحله پایلوت، کار خود را از محله حاشـــــیه‌ای «گلابدره»، واقع در شمال شهر تهران آغاز کرد. محل استقرار تیم پرگار، سرای محله بود و بعد از شناسایی جامعه هدف با ۲۵ خانواده آسیب، فعالیت رسمی خود را شروع کرد. مدل پرگار به نحوی طراحی شده که مســـائل را تا حد امکان با ارجاع به نهادهای مردمی، از جمله تشـــــکل‌ها و خیریه‌ها و نهادهای رسمی، مثل سازمان‌های حمایتی دولتی پیگیری می‌کند. ارجاع مراجع و شبکه‌سازی در مدل پرگار بسیار بااهمیت است؛ زیرا تمرکز تیم مددکاری را بیشتر معطوف به مسائل و مشکلات کیس‌های ضروری و اضطراری می‌کند. از ۲۵ خانوادهای که در محله گلابدره تحت‌پوشش قرار گرفتند، مسئله ۲۰ خانوار با ارجاع به افراد و سازمان‌ها پیگیری شد. برای مثال خانوادهای که فرزند توان‌یاب داشــت، به ســازمان مردم‌نهاد «رعدالغدیر» معرفی شــد و یا ۱۳ کودکی که مشـکل تحصــیلی داشتند و در آستانه ترک مدرسه بودند، با کمک حمایت آموزشی همیاران صبح‌رویش قدم‌های مثبتی برداشتند. در این میان ۵ خانواده‌ای که با توجه‌ مشکلات عمیق‌ترشان نیاز به حمایت و پیگیری مداوم داشتند، به کیس‌های اصلی پرگار اضافه شدند. امروز، «پرگار» مسائل بسیاری از کیس‌ آســیب را پیگیری کرده و تلاش می‌کند با مدلســازی و امکان‌سنجی بیشـتر، بتواند الگوی یک فعالیت مددکاری حرف‌های و تخصصی باشد.