ماهیگیر

ماهیگیر برندی زیر مجموعه صبح‌رویش با هدف درآمدزایی به نفع مدرسه صبح‌رویش است که در مرحله طراحی کسب و کار قرار دارد. در حال حاضر انحصارا کار تولیدی انجام می‌دهد. این طرح فعلا کار‌افرین اجتماعی نیست ولی در آینده ممکن است با کارافرینی اجتماعی ادغام شود.