عجب کده

هر کودکی در ذهن خود ممکن است سوالات متعددی در ذهن دارد که باید به آنها پاسخ داده شود. هدف از ایجاد عجب کده توانایی حل مساله و پاسخ به سوالات ممکن است.

جایی است برای انجام آزمایش ، خطا و کشف چیستی ها و چرایی هایی که در ذهن کودک نقش میبندد. در این بحش ،ابزار های متنوع برای انجام آزمایش و پژوهشگری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

در این کلاس دانش آموزان با مفاهیم علوم آشنا می شود و به اکتشاف دست می زنند و تمام  ابزار و مفاهیم قبل از شروع کار با کمک فکر و خلاقیت دانش آموز مورد بررسی قرار می گیرد و دانش آموزان خودشان باید اقدام به  طراحی و ساخت آنها بکنند