دیوار خشم

دیوار خشم یک تکنیک است که در سراسر دنیا برای برون‌ریزی خشم و هیجانات به کار گرفته می‌شود. در مدرسه، دیواری سفید را به این کار اختصاص دادیم که مدادرنگی‌هایی با نخ از آن آویزان شده است. دانش‌آموزان می‌توانند آزادانه و بدون محدویت هیجانات و خشمی که در درون خود دارند را با نوشتن، نقاشی کردن یا حتی خط‌خطی کردن روی این دیوار خالی کنند.