درخت شخصیت‌ها

در ابتدای ورود کودکان‌کار و آسیب به مدرسه، اغلب آن‌ها از داشتن آینده‌ای روشن ناامید هستند. زندگی در شرایط سخت و محیط آسیب آن‌ها را به سمت بی‌هدفی نسبت به آینده کشانده است. به همین دلیل درختی با عنوان «درخت شخصیت‌ها » را در مدرسه قرار دادیم. از شاخه‌های این درخت تصاویر و زندگی‌نامه شخصیت‌های برجسته که کودکی سخت اما آینده روشنی داشته‌اند مانند میوه‌ آویخته شده است. وقتی که دانش‌آموزان با این شخصیت‌ها آشنا می‌شوند می‌بینند که آن‌ها با وجود موانع در راه، با هدفمند بودن و تلاش توانسته‌اند بر سختی‌ها غلبه کنند و‌آینده درخشانی برای خود رقم بزنند. پس ذهنیت منفی‌‌شان نسبت به خود و آینده کم می‌شود و درمی‌یابند که اگر آن‌ها هم در مسیر هدف‌هایشان قرار بگیرند و برای آن تلاش کنند می‌توانند زندگی بهتری را بسازند و موفق شوند. داستان زندگی این شخصیت‌های برجسته، در کلاس «وطن‌کده» توسط معلم  به دانش‌آموزان گفته می‌شود. وجه اشتراک این افراد با دانش‌آموزان مدرسه، کودکی سخت و آسیب‌های آن‌هاست.