واحد روانشناسی
واحد روانشناسی صبح رویش با بهره گیری از نیروهای متخصص خود، برنامه ویژه ای را در سطح پیشگیری، مداخله در آسيب ها، درمان و ارتقاء سلامت روان دانش آموزان دنبال می کند. تیم روانشناسی، رویکرد تعامل مستمر و مستقیم با کودکان را به جای رویکرد ارجاعی برگزیده است و به صورت فرا تشخیصی و بر مبنای اصول ارتباطات و رفتار مبتنی بر کنترل درونی در مدرسه و در میان کودکان حضور فعال دارد. همچنین این تیم با طراحی و اجرای پروتکل های درمانی همچون کراپ( کمیته رسیدگی به آسیب های پر خطر اورژانس سلامت روان مدرسه به صورت کاملا علمی و پژوهش محور در .تمام مراکز آموزشی صبح رویش فعالیت می کند.

واحد مددکاری
واحد مددکاری صبح رویش به مسائل و مشکلات محیط پیرامونی کودکان کار در محل زندگی، محل کار ، خانواده ، اطرافیان و کلیه ارتباطات آنها می پردازد. فعالیت مددکاران صبح رویش به گونه ای است که در ساعات آموزشی مدرسه در کنار کودکان و در ارتباط مستقیم با آنها حضور فعال دارند و در زمان عدم حضور کودکان در مدرسه ( کار یا فراقت آنها ) با بهره گیری از توان و تجربه خود و اطلاعات بدست آمده وثبت شده در پرونده های مددکاری، به حمایت مستقیم در محل کار یا زندگی آنها می پردازد

صف مارپیچ
از آنجا که صف های رایج در مدارس که کودکان در کلاس های جداگانه به ترتیب قد و پشت سر هم می ایستند، خود عامل ایجاد تقابل ، رقابت و مقایسه و حتی عدم برابری دار نشان می دهد، صف مدرسه صبح رویش به حالت مارپیچ طراحی شده است. به گونه ای که کودکان در کنار هم و دست به دست هم تمرین وحدت و دوستی و رفاقت می کنند و به جای از جلو نظام گفتن های پادگانی، از

Slider