جیرینگ

«جیرینگ» واحد پولی مدرسه صبح‌رویش است؛ پولی که مشابه اسکناس واقعی طراحی شده و از ویژگی‌هایی مانند نخ پول، امضای رئیس بانک مرکزی صبح‌رویش و تصویر ساختمان مدرسه برخوردار است.  هدف از خلق جیرینگ، آشنایی کودکان به صورت عینی با مفهوم «سواد مالی» بود که شامل شش سطح خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، بیمه و تصمیم‌گیری مالی می‌شود. برای مثال، کودکانی که با استفاده از مهارت آموخته شده در کارگاه‌ها محصولی تولید کنند، بر اساس نوع فعالیت‌شان جیرینگ دریافت می‌کنند آن‌ها می‌توانند به انتخاب خود جیرینگشان را در برنامه‌های مختلف مدرسه، مانند اردوها و برنامه‌های تفریحی متنوع، خرج کنند یا آن را زخیره کنند. به این ترتیب، با مفهوم هزینه کردن و پس‌انداز آشنا می‌شوند همچنین حق انتخاب و قدرت تصمیم‌گیری در هزینه کردن را تجربه می‌کنند.