جابزی

 «جابزی» مدرسه سیار کودکان‌کار از سه سال پیش فعالیت خود را در این زمینه شروع کرده است. مدتی بعد از تاسیس مدرسه صبح‌رویش به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از کودکان‌کاری که سر چهارراه‌ها مشغول به کار هستند شرایط حضور در فضای مدرسه را ندارند. با این هدف که مدرسه را پیش بچه‌ها ببریم طرح جابزی ریخته شد. ابتدا با یک وانت سرچهارراه‌ها حضور پیدا می‌کردیم. بعد از مدتی توانستیم با حمایت یکی از حامیان مدرسه مینی‌بوسی را به جابزی اختصاص دهیم. صندلی‌های این مینی‌بوس را جدا کردیم و فضای داخلی آن را به شکل یک مدرسه سیار تغییر دادیم. همچنین از حدود صد دانش‌آموز خواستیم تا تصوری که از چهره شخصیت جابزی دارند را نقاشی بکشند. با توجه به تصویرگری بچه‌ها شکل صورت جابزی طراحی شد. جابزی به معنای «جایی برای بازی، جایی برای زندگی است» کودکان‌کار در جابزی خدمات درسی، بهداشتی، روانشناسی، مددکاری دریافت می‌کنند و علاوه بر آموختن درس با بازی‌ و قصه، مهارت‌های زندگی می‌آموزند.