تاریخچه صبح‌رویش

همه‌چیز از اول این‌قدر قشنگ نبود؛ صبح‌رویش سال ۱۳۹۳ کارش را از مدرسه خرابه و متروکه‌ای، که جای خواب معتادهای محله بود، شروع کرد. اوایل نه برق داشتیم و نه امنیت و نه هیچ امکانات دیگری. شهرداری می‌خواست این مدرسه را به نهاد مردمی یا گروهی بدهد که برای بچه‌های محروم آن محله، کار کنند. ما هم طرحمان را ارائه دادیم و خداروشکر پذیرفته شد. اولین روزهای کاری‌مان زیر سقف پارچه‌ای چادری بود که داخل حیاط مدرسه زده بودیم. برقمان را از مغازه‌های اطراف می‌کشیدیم و هر روز، روی میز پینگ‌پُنگ مدرسه، جلسه می‌گذاشتیم تا کارمان را بهتر کنیم. برای اینکه در دل بچه‌های محل جای باز کنیم و با خانواده‌هایشان آشنا شویم، مسابقه فوتبال راه می‌انداختیم، اردو می‌بردیم، به خانواده‌ها سرکشی می‌کردیم و ارزاق برایشان می‌بردیم. مهر سال ۱۳۹۴ اولین سال تحصیلی‌ بود که زنگ مدرسه، با حدود ۱۵۰ دانش‌آموز به صدا درآمد و امسال 1086دانش‌آموز کنارمان هستند.