• 1393

    آغاز کار عمرانی و مقاوم سازی ساختمان دبستان پسرانه و دخترانه

  • آغاز پروژه های میدانی در راستای ارتباط و جذب کودکان کار و در معرض آسیب محله هرندی.

  • 2018

    Milestone 3