مانند تفکر انتقادی، تفکر خلاق، خودآگاهی، تجزیه و تحلیل و …
‌ارتباط با خود، خدا، دیگران، طبیعت مانند ارتباط مؤثر، همدلی، ارتباط مثبت اجتماعی و …
مانند حل مسئله، مدیریت فردی و اجتماعی، کنترل خشم، نه‌گفتن، خودساختگی و …
یادگیری اولیه 100 شغل واقعی از پایۀ چهارم تا هفتم مانند: برق‌کشـی، شیرینی‌پـزی، حسابـداری، فیلم‌‌بـرداری، تأسیسات، خیاطی