همیاری (کمک داوطلبانه)

مدرسه صبح رویش ،در کنار دریافت کمک های نقدی آمادگی پذیرش کمک های داوطلبانه را نیز دارد.

کمک های داوطلبانه شامل همیاری آموزشی ، درمان ، مهارتی ،هنری ، عکاسی پژوهشی و … میباشد. لطفا رزومه و علاقه مندی خود را به تلگرام شماره 09128977040 واحد همیاری مدرسه صبح رویش ارسال کنید.