حمایت نقدی

  • مبلغ را به ریال و با اعداد انگلیسی وارد کنید.
  • جهت تسهیل امور مالی و حفظ مسائل شرعی و اخلاقی در قسمت توضیحات، حتما سرفصل مورد نظر خود را وارد و در صورتی که سرفصل خاصی مد نظرتان نیست کلمه" آزاد "را بنویسید تا بصورت آزادانه با توجه به نیاز مدرسه صرف امور جاری گردد.